Tenshou Gakuen Gekkouroku

The sequel to Tenshou Gakuen Gensouroku, taking place 5 years after the previous game.

Tenshou Gakuen Gekkouroku on Ocean of Games. Tenshou Gakuen Gekkouroku review, release date, video, gameplay, guide, game trailer and more.