Kaleidoscope: 7 Man Kounen no Houshi-tachi

RPG developed by Hot-B in 1986.

Kaleidoscope: 7 Man Kounen no Houshi-tachi on Ocean of Games. Kaleidoscope: 7 Man Kounen no Houshi-tachi review, release date, video, gameplay, guide, game trailer and more.