Naraku no Shiro Ichiyanagi Nagomu, Nidome no Junan

The sequel to Amagoushi no Yakata.

Naraku no Shiro Ichiyanagi Nagomu, Nidome no Junan on Ocean of Games. Naraku no Shiro Ichiyanagi Nagomu, Nidome no Junan review, release date, video, gameplay, guide, game trailer and more.