Kou Rate Ura Mahjong Retsuden Mukoubuchi: Goburei, Last desu ne

A gambling mahjong game based on a manga.

Kou Rate Ura Mahjong Retsuden Mukoubuchi: Goburei, Last desu ne on Ocean of Games. Kou Rate Ura Mahjong Retsuden Mukoubuchi: Goburei, Last desu ne review, release date, video, gameplay, guide, game trailer and more.